Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Er bestaat een Geschillencommissie binnen de sector Besloten Busvervoer die op verzoek van werkgever en werknemer bij wege van bindend advies beslist.

Geschillen over de uitleg en toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het besloten busvervoer kunnen door partijen daarbij en door werkgevers en werknemers op wier dienstbetrekking deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer.

In het kader van de procedurele behandeling van dispensatieverzoeken fungeert de Geschillencommissie tevens als bezwaarcommissie.

 

Samenstelling en werkwijze van de Geschillencommissie zijn geregeld in het reglement van die commissie.

 

Op deze site kunt u de tot dusver gewezen arbitrale vonnissen terugvinden.

Een verzoek tot het uitbrengen van bindend advies wordt door de meest gerede partij aan de Geschillencommissie gedaan bij met redenen omkleed verzoekschrift waarin de punten waarop bindend advies wordt gevraagd, duidelijk worden omschreven en de gronden voor het verzoek naar behoren en onder overlegging van de voor de beoordeling van belang zijnde stukken worden verwoord. Het verzoekschrift wordt per post toegezonden aan:

 

Geschillencommissie CAO Besloten Busvervoer

T.a.v. de secretaris

Postbus 154

4100 AD Culemborg