Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid werd de ketenbepaling aangepast. Deze bepaling houdt in dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er meer dan 3 opeenvolgende contracten worden aangeboden of als de totale contractduur meer bedraagt dan 24 maanden. Er is geen sprake van opeenvolgende contracten indien de periode tussen twee contracten meer dan 6 maanden bedraagt. Voor seizoensarbeid geldt met ingang van 1 juli 2016 dat deze periode onder voorwaarden kan worden teruggebracht tot 3 maanden. Met ingang van de genoemde datum wordt het mogelijk om zo’n aanpassing bij CAO af te spreken voor werk dat door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden is en maximaal gedurende 9 maanden per jaar kan worden verricht.

Deze aanpassing in de wet is tot stand gekomen na overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties van sectoren met veel seizoensarbeid. In die sectoren dreigde juist het tegenovergestelde te gebeuren van hetgeen de Wet Werk en Zekerheid beoogt te bereiken. Bij het vasthouden aan de 6 maandentermijn ontstaan er contracten voor onbepaalde tijd terwijl er voor een categorie seizoenswerknemers geen werk is gedurende een deel van het jaar. Ter voorkoming van minder gewenste situaties werden de arbeidsrelaties juist beëindigd en dat strookt niet met de doelstellingen van de wet.

Ook de sector besloten busvervoer is betrokken geweest bij het overleg over de aanpassing van de ketenbepaling met Minister Asscher van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij CAO kan nu een bijzondere positie voor seizoenswerknemers afgesproken worden. CAO-partijen in de sector besloten busvervoer hebben recentelijk zo’n CAO-afspraak gemaakt. De tekst van deze nieuwe (aanvullende) CAO is hier te raadplegen.
 

Er kan nu al gebruik worden gemaakt van deze CAO-regeling. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een duidelijk seizoenscontract dat in 2016 is aangegaan vanaf circa half maart. Bovendien geldt deze regeling vooralsnog alleen voor de bij KNV en Altro Via aangesloten werkgevers.


Terug naar overzicht